FORUM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 19 CZERWCA 2019 R. BĘDZIE TO PIERWSZA ODSŁONA CYKLU KONFERENCJI REALIZOWANYCH NA PRZESTRZENI TRZECH LAT, POCZĄWSZY OD 2019 R. PODEJMOWANA INICJATYWA STANOWI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ MONITOROWANIA I ANALIZY ZACHODZĄCYCH OBECNIE KLUCZOWYCH PROCESÓW TRANSFORMACYJNYCH SEKTORA ENERGETYKI, STANOWIĄCYCH KONSEKWENCJĘ UNIJNYCH DYREKTYW, KRAJOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ORAZ POLITYKI KLIMATYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ.
Kierując się zrozumieniem czynników kształtujących procesy transformacyjne, należy w sposób systemowy odnieść się do istniejących wyzwań technologicznych. Podjęcie realizacji Forum wynika tym samym z potrzeby pragmatycznego zdefiniowania wyzwań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i magazynowania energii, w kontekście zachodzącego postępu technologicznego. Sektor energetyczny ma doniosły wpływ na rozwój polskiego przemysłu, przez co stanowi istotny element warunkujący tempo wzrostu gospodarczego. Celem konferencji nie jest wartościowanie energii pod względem źródeł jej pochodzenia. Konieczne jest jednak zbilansowanie kosztów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych jej towarzyszących.
Pierwsza debata pozwoli na wymianę poglądów i stanowisk pomiędzy administracją centralną a uczestnikami rynku energii, uprzystępniając ratio legis przyjmowane przy okazji realizowanych procesów legislacyjnych oraz stanowiąc okazję do zgłaszania postulatów de lege ferenda. Forum zapewni platformę komunikacji umożliwiającą zdefiniowanie optymalnego tempa transformacji energetycznej. Uczestnicy debaty zastanowią się nad aktualnym i przyszłym znaczeniem pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” oraz przedyskutują potencjalne narzędzia i sposoby finansowania przyszłych procesów inwestycyjnych.
Druga debata poświęcona będzie dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej, jako czynnika determinującego ramy czasowe i finansowe transformacji. Jej uczestnicy zastanowią się nad możliwością osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Forum Transformacji Energetycznej

19 czerwca 2019 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Sala pod kopułą

Organizator:

Partner Merytoryczny:

Patronat Honorowy

Partnerzy konferencji

Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej

Partnerzy instytucjonalni

Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej

O Wydarzeniu

Forum Transformacji Energetycznej

Retransmisja

Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej

Program

Forum Transformacji Energetycznej

Rejestracja

PATRONAT medialnY

Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej
Forum Transformacji Energetycznej

Tłumaczenia zapewnia

Aktualności

Tło debaty